Vedtægter for Faaborg Handelsstandsforening:


Stiftet 8.oktober 1864

1. Foreningens navn er Faaborg Handelsstandsforening. Foreningen er stiftet 8. oktober 1864 med hjemsted i Faaborg.
2. Foreningens formål er:

 1. at virke til fremme for handel, håndværk, industri, skibsfart samt liberale erhverv og dermed forbundne interesser inden for andre erhverv i Faaborg Kommune,
 2. at udføre foreningens salgsfremmende arbejde herunder aktivitetssamarbejdet og julebelysningen,
 3. lejlighedsvis at samle medlemmerne til oplysende foredrag af handelsmæssig interesse,
 4. at virke for godt kollegialt samarbejde mellem medlemmerne,
 5. ved mæglende mellemkomst at søge bilagt eventuelle uoverensstemmelser af handelsmæssig art blandt medlemmerne.

3. Adgang til at blive optaget som medlem af foreningen har enhver myndig, borådig, uberygtet person, som falder ind under nedennævnte kategori:

 • selvstændig næringsdrivende
  1. Handlende med fast forretningssted i Faaborg kommune.
  2. Fabrikanter og håndværksmestre.
  3. Handelsagenter, mæglere samt vejere og målere og personer, der udøver liberale erhverv.
  4. Skibsredere, speditører og assurandører.
  5. Andre næringsdrivende, hvis interesser skønnes forbundne med handlens.
 • Personer der, i overordnede stillinger (direktører, forretningsførere, prokurister og fuldmægtige), er ansat i eller som deltager i ledelsen af en virksomhed af de under A nævnte arter, herunder pengeinstitutter.
 • Medlemmer, der efter at være gået på pension, kan, hvis de ønsker dette, fortsætte som passive medlemmer af Faaborg Handelsstandsforening til nedsat kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer i gruppe C har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

4. Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsens formand. Bestyrelsen skønner derefter om en person opfylder betingelserne i § 3, og om pågældende kan optages i foreningen eller ej. Såfremt bestyrelsen afslår optagelse, kan ethvert medlem forlange beslutningen forelagt til generalforsamlingens afgørelse.

5. Medlemsretten er knyttet til en bestemt person, ikke til firmaet. Ophører et medlem efter bestyrelsens skøn at opfylde de i § 3 angivne betingelser for adgang til at være medlem, ophører samtidig hermed den pågældendes medlemskab, hvorom der skal gives skriftlig meddelelse. Generalforsamlingen kan på forslag af bestyrelsen udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie, men dog har stemmeret.

6. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel til en 1. januar. Ophævelse af medlemskab af foreningen kan ske efter bestyrelsens beslutning ved skriftlig meddelelse, når et medlem er mere end 3 måneder i restance med medlemsbidrag uden at have fået henstand. Såfremt det nogensinde af bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer anses for nødvendigt at fjerne et medlem af foreningen af anden grund end nævnt i stykke 2, kan udelukkelse kun finde sted, når i et bestyrelsesmøde ¾ af de mødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for at bringe sagen frem på en generalforsamling, og udelukkelse besluttes med ¾ af de på generalforsamlingen mødte stemmer.

7. Bestyrelsen består af fem medlemmer, dog højst en fra hver branche. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

8. Bestyrelsen skal efter yderste evne søge at fremme foreningens formål. Det påhviler den at fremkomme med forslag til foranstaltninger i foreningens interesse.

9. Formanden, eller i dennes forfald næstformanden, leder bestyrelsesmøderne. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, men i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden fører medlemsliste.

10. Enhver henvendelse til foreningen rettes til formanden, der snarest lader den cirkulere blandt bestyrelsen. Formanden sørger for, sammen med bestyrelsen, at vedtagne beslutninger bliver udført, og udfærdiger alle i møderne vedtagne skrivelser, erklæringer eller betænkninger.

11. Medlemsbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling. Detailforretninger i Faaborg by betaler udover medlemsbidraget til foreningen aktivitetskontingent, som fastsættes i forbindelse med godkendelsen af budgettet for aktivitetsåret. Kontingentet opkræves en gang om året, dog opkræves kontingentet for detailforretninger og deres aktivitetsbidrag af to gange. Kontingentet opkræves af kassereren, der fører nøjagtig bog over indtægter og udgifter. Endvidere betaler kassereren foreningens retninger i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Årsregnskabet afleveres af kassereren til revisor inden 15. januar.

12. Revisor, der vælges af generalforsamlingen, reviderer regnskabet så betids, at det senest den 15. februar kan være afleveret til formanden forsynet med eventuelle antegninger.

13. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 15. marts med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for Handelsstandsforeningen ved formand.
 3. Regnskab og budget for Handelsstandsforeningen.
 4. Valg af bestyrelse. Der vælges hvert andet år to og hvert andet år tre medlemmer, og bestyrelsesvalg er således toårige. Genvalg kan finde sted, men medlemmer er først 2 år efter deres udtræden pligtige til atter at modtage valg.
 5. Valg af en suppleant til bestyrelsen, hvilken i tilfælde af indtræden i bestyrelsen sidder for det afløste medlems bestyrelsesperiode. Suppleanten vælges for et år ad gangen.
 6. Valg af en faguddannet revisor for et år ad gangen.
 7. Valg af 1 faguddannet revisorsuppleant, der vælges for et år ad gangen.
 8. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
 10. Eventuelt.

14. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og/eller annoncering i lokalpressen. Alle spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte, bortset fra de i § 16 og 17 nævnte.

15. Såfremt bestyrelsen bliver anmodet om at mægle eller afsige voldgiftskendelse i disputer i handelssager mellem foreningens medlemmer, er den pligtig at efterkomme sådan anmodning. Er uoverensstemmelse opstået mellem et af foreningens medlemmer og en udenforstående og begge parter er enige om at anmode om bestyrelsens assistance, da er denne også pligtig til i så tilfælde at mægle eller afsige voldgiftskendelse. Ønsker bestyrelsen i sidstnævnte tilfælde juridisk assistance, er den berettiget til at tilkalde sådan for de vedkommendes regning. Afsiger bestyrelsen voldgiftskendelse, skal den være i overensstemmelse med lov om voldgift.

16. Forslag til ændring af lovene forelægges for generalforsamlingen efter at have været drøftet af bestyrelsen. Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Til vedtagelse af ændringer i lovene, hvorom forslag skal være udsendt på forhånd senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, kræves ¾ af de mødendes stemmer.

17. Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede og ¾ heraf stemmer for opløsningen. Såfremt der til en sådan generalforsamling ikke er mødt 2/3 af medlemmerne, men forslaget dog vedtages med simpel majoritet af de på den første generalforsamlingen mødende, indkaldes til ny generalforsamling 14 dage senere, hvor ¾ af stemmerne kan opløse foreningen uanset det mødte antal medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler Faaborg Handelsforenings Understøttelseskasse.

18. Ser foreningen sig i stand til at danne en fond, skal denne fortrinsvis tjene til fremme af foreningens formål, som nævnt i disse love. Dog kan der ved en generalforsamling tages beslutning om – jfr. § 16 – at anvende beløb til understøttelse af værdige trængende, der enten er eller tidligere har været medlemmer af denne forening, samt til disses enker eller børn.

19. I tvivlstilfælde om lovenes rette forståelse afgør bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed, hvorledes den pågældende § skal fortolkes. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

20. I forbindelse med Handelsstandsforeningen står den under 24. november 1864 stiftede "Faaborg Handelsforenings Understøttelseskasse", som kun kan skilles fra foreningen, hvis denne med tiden opløses. Understøttelseskassen har sine egne love og styres af Handelsstandsforeningens bestyrelse. Opløses Handelsstandsforeningen vælger den eller de opløsende generalforsamlinger en bestyrelse for Faaborg Handelsforenings Understøttelseskasse. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 1998.
Faaborg Handelsstandsforenings bestyrelse

 Poul Erik Køhler            Ebbe Durck

 Bent Bylov            Inger Marie Jappe

 Mogens Toftlund